کارگاه آموزشی قوانین ومقررات بیمه های اتومبیل با تاکید بر مبحث خسارت بدنی (دیات)مجازی _ حضوری

500,000 تومان

مدت کارگاه آموزشی: 10 ساعت

طول دوره : 4 روز

نحوه برگزاری : باتوجه به شرایط موجود درحال حاضربصورت مجازی میباشد.

مدرس : مدرسین کارگاه آموزشی از اساتید صلاحیت دار بیمه مرکزی میباشند.

مدرک پایان دوره : پس از اتمام کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در دوره اعطاء میگردد.

دسته: