کارگاه آموزشی دو روزه آمادگی آزمونهای بیمه های زندگی(مجازی _ حضوری)

200,000 تومان

مدت کارگاه آموزشی: 6 ساعت

طول دوره : 2 روز

نحوه برگزاری : باتوجه به شرایط موجود درحال حاضربصورت مجازی میباشد

مدرس : مدرسین کارگاه آموزشی از اساتید صلاحیت دار بیمه مرکزی میباشند

دسته: