دوره آموزشی نمایندگی بیمه مطابق آیین نامه ۷۵ (مجازی_حضوری)

1,500,000 تومان

آیین نامه 75 بیمه