جزوه آموزشی نمایندگی بیمه(مطابق با آیین نامه ۷۵شورای عالی بیمه)

50,000 تومان

جزوه تدریسی دوره نمایندگی بیمه مطابق آیین نامه 75

 

منابع :

 اصول و مقررات ورشته های بیمه ای جلد اول و دوم

حسابداری شرکت های بیمه( با رویکرداستاندارد حسابداری شماره28)

پاییز99

دسته: